Works News Office
Name:Kv. Lagerkransen
Type:Residential
Location:Lund, Sweden
Year:2022
På uppdrag av Wästbygg gestaltar Johan Celsing arkitektkontor ett bostadshus i Centrala Brunnshög efter vinst i en markanvisningstävling 2017. Projektet har högt ställda mål avseende god resurshushållning och låg miljöpåverkan. Byggnaden kommer att uppföras med en stomme av prefabricerade massiva träelement och projekteras för uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld. Bostadshuset ska bli en attraktiv boendemiljö och kommer att innehålla 82 nya hyresbostäder fördelade på två trapphus. På hörnet Vetenskapsgatan/Solbjersvägen kommer det att i markplan finnas en strategiskt placerad uthyrningslokal.
Byggnadens gestalt följer i flera avseenden intentionerna i detaljplanen med varierande höjder, indragna takvåningar, grunda balkonger och betoning av teglet som fasadmaterial vid hörnet Solbjersvägen/Vetenskapsgatan. Fasadernas färgskala är ljus och tegelytorna muras med ett vitt slaget tegel i danskt format. Samtliga bostäder orienteras med längsgående balkonger mot söder och väster. Vid de skyddande balkongerna kläs fasaderna med horisontell hyvlad träpanel som laseras ljus i en vit nyans. Balkongerna bärs av byggnadens tvärväggar och av träpelare med ett cirkulärt tvärsnitt. De rytmiskt placerade träpelarna bidrar till en sammanhållen gestalt och skildrar något av det som döljs innanför fasaderna. För att variera uttrycket och minska vikten muras de indragna takvåningarnas fasader med teglet på kant och flatan som utsida.
Mot Solbjersvägen kommer en del av de södervända markterrasserna att trappas ned mot den allmänna platsmarken med storskaliga trappsteg som gjuts i betong.
På gården finns förutom gönska och gemensamma umgängesytor nödvändigheter som cykelparkering under tak, sopsugsinkast och parkeringsplatser med laddstolpe för bilpool och lådcykelpool. Det kommer att finnas en särskild plats för cykelservice med pump och verktyg. Gården kommer också att förses med ett gemensamt skåp för ”Bytes och Gåvopool”.
Byggnaden kommer att sprinklas vilket gör det möjligt att i bostädernas interiör ha exponerade träytor. Det kommer att möjliggöra en ovanlig karaktär som skiljer sig avsevärt från de gängse vitmålade gipsinteriörerna på bostadsmarknaden. Uppvärmning sker med bergvärmepumpar som drivs med solcellsel från taket och ingår i Eons Ectogridsystem.

Färdigställt 2022.
Login - All contents © Celsing